Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Pregledano / Ažurirano: 1. januar 2023.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove i odredbe pre nego što koristite našu uslugu.

Interpretacija

Reči čija je početna slova velika imaju značenja definisana pod sledećim uslovima.
Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

U svrhe ovih Uslova i odredbi:
 • Povezano preduzeće znači preduzeće koje kontroliše, kojim se upravlja ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde "kontrola" znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu, ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tela.
 • Nalog znači jedinstveni nalog koji je kreiran za Vas kako biste pristupili našoj usluzi ili delovima naše usluge.
 • Kompanija (u ovom Ugovoru se naziva "Kompanija", "Mi", "Nama" ili "Naš") se odnosi na veb sajt novagodina.rs.
 • Sadržaj se odnosi na sadržaj kao što su tekst, slike ili druge informacije koje mogu biti postavljene, otpremljene, povezane ili na drugi način dostupne od Vas, bez obzira na formu tog sadržaja.
 • Država se odnosi na državu prebivališta Kompanije
 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalne tablete.
 • Povratne informacije znači povratne informacije, inovacije ili predloge koje ste nam poslali u vezi sa atributima, performansama ili funkcionalnostima naše usluge.
 • Proizvodi se odnose na proizvode ili predmete koji se nude na prodaju na Usluzi.
 • Narudžbe znači zahtev od Vas da kupite Proizvode od nas.
 • Promocije se odnose na takmičenja, nagradne igre ili druge promocije koje se nude putem Usluge.
 • Usluga se odnosi na Veb sajt.
 • Uslovi i odredbe (takođe se nazivaju "Uslovi" ili "Uslovi korišćenja") znače ove Uslove i odredbe koje čine celokupan sporazum između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge.
 • Usluga društvenih medija treće strane znači bilo koje usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje mogu biti prikazane, uključene ili dostupne putem Usluge.
 • Veb sajt se odnosi na novagodina.rs, dostupan sa https://www.novagodina.rs
 • Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompanija, ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.


Priznanje

Ovo su Uslovi i odredbe koji uređuju korišćenje ove Usluge i sporazum koji postoji između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe definišu prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup i korišćenje Usluge zavise od Vašeg prihvatanja i poštovanja ovih Uslova i odredbi. Ovi Uslovi i odredbe važe za sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova i odredbi, možda nećete imati pristup Usluzi.

Vaš pristup i korišćenje Usluge takođe zavise od Vašeg prihvatanja i poštovanja Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših ličnih podataka kada koristite Aplikaciju ili Veb sajt i informiše Vas o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti pre nego što koristite našu Uslugu.Prava intelektualne svojine

Osim ako nije drugačije navedeno, Sajt je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajn veb sajta, audio, video, tekst, fotografije i grafika na Sajtu (zajedno, "Sadržaj") i zaštitni znaci, uslužne marke i logotipi sadržani u njima ("Znaci") su u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom ili su nam licencirani, i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znacima i raznim drugim pravima intelektualne svojine i zakonima o nelojalnoj konkurenciji Sjedinjenih Američkih Država, međunarodnim zakonima o autorskim pravima i međunarodnim konvencijama.

Sadržaj i Znaci su dostupni na Sajtu "KAKO JESTE" samo za vašu informaciju i ličnu upotrebu.

Osim što je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, ni jedan deo Sajta i ni jedan Sadržaj ili Znak ne mogu biti kopirani, reprodukovani, agregirani, ponovno objavljeni, otpremljeni, postavljeni, javno prikazani, kodirani, prevedeni, preneseni, distribuirani, prodani, licencirani ili na bilo koji način iskorišćeni za bilo koju komercijalnu svrhu, bez našeg izričitog prethodnog pisanog odobrenja.

Pod uslovom da ste ovlašćeni za korišćenje Sajta, dobijate ograničenu licencu za pristup i korišćenje Sajta i za preuzimanje ili štampanje kopije bilo kojeg dela Sadržaja kojem ste pravilno pristupili isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Zadržavamo sva prava koja vam izričito nisu dodeljena na Sajtu, Sadržaju i Znakovima.

Zabranjene aktivnosti

Ne smete pristupati Sajtu niti ga koristiti za bilo koju svrhu osim one za koju mi Sajt činimo dostupnim. Sajt se ne sme koristiti u vezi sa komercijalnim poduhvatima osim onih koje mi posebno podržavamo ili odobravamo.

Kao korisnik Sajta, slažete se da nećete:
 • Sistematski preuzimati podatke ili drugi sadržaj sa Sajta kako bi se stvorila ili sastavila, direktno ili indirektno, kolekcija, kompilacija, baza podataka ili direktorijum bez naše pisane dozvole.
 • Varati, obmanjivati ili nas i druge korisnike dovesti u zabludu, naročito u pokušaju da saznate osetljive informacije o računu, kao što su lozinke korisnika.
 • Zaobilaziti, onesposobljavati ili na drugi način ometati bezbednosne funkcije Sajta, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kojeg Sadržaja ili sprovode ograničenja na upotrebu Sajta i/ili Sadržaja koji se na njemu nalazi.
 • Omaložavati, narušavati ili na drugi način nanositi štetu, prema našem mišljenju, nama i/ili Sajtu.
 • Koristiti bilo kakve informacije dobijene sa Sajta kako bi se uznemiravale, zloupotrebile ili na drugi način naškodilo drugoj osobi.
 • Nepropisno koristiti naše usluge podrške ili podnositi lažne izveštaje o zloupotrebama ili nesavesnom ponašanju.
 • Koristiti Sajt na način koji nije u skladu sa svim važećim zakonima ili propisima.
 • Baviti se neovlašćenim okvirima ili povezivanjem na Sajt.
 • Otpremati ili prenositi (ili pokušavati otpremiti ili preneti) viruse, Trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i spamovanje (neprekidno postavljanje ponavljajućeg teksta), koji ometa neometanu upotrebu i uživanje u Sajtu bilo koje strane ili menja, oštećuje, narušava, menja ili ometa upotrebu, funkcije, funkcije, rad ili održavanje Sajta.
 • Baviti se bilo kakvom automatizovanom upotrebom sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka, ili korišćenje bilo kojeg rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka.
 • Izbrisati obaveštenje o autorskim pravima ili druga prava vlasništva iz bilo kojeg Sadržaja.
 • Pokušati da se predstavi kao drugi korisnik ili osoba ili koristiti korisničko ime drugog korisnika.
 • Otpremati ili prenositi (ili pokušavati otpremiti ili preneti) bilo koji materijal koji deluje kao pasivni ili aktivni mehanizam za prikupljanje ili prenos informacija, uključujući bez ograničenja, jasne formate razmene grafike ("gifs"), 1×1 piksela, web bugs, kolačiće, ili druge slične uređaje (ponekad se nazivaju "spyware" ili "pasivni mehanizmi prikupljanja" ili "pcms").
 • Ometati, narušavati ili stvarati prekomerni teret na Sajtu ili mrežama ili uslugama povezanim sa Sajtom.
 • Uznemiravati, iritirati, zastrašivati ili preteći bilo kome od naših zaposlenih ili agenata angažovanih u pružanju bilo kog dela Sajta vama.
 • Pokušati zaobići bilo koje mere Sajta dizajnirane da spreče ili ograničavaju pristup Sajtu, ili bilo kojem delu Sajta.
 • Kopirati ili prilagoditi softver Sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na PHP, HTML, JavaScript, ili drugi kod.
 • Osim ako to dozvoljava važeći zakon, dešifrovati, dekompilirati, rastaviti ili na bilo koji način obrnuti inženjering bilo kog softvera koji čini deo Sajta ili na bilo koji način čini deo Sajta.
 • Osim ako je rezultat standardne upotrebe pretraživača ili interneta, koristiti, pokrenuti, razviti ili distribuirati bilo koji automatizovani sistem, uključujući bez ograničenja, bilo koji pauk, robot, alat za varanje, skrejper, ili čitač van mreže koji pristupa Sajtu, ili koristiti ili pokrenuti bilo koji neovlašćeni skript ili drugi softver.
 • Koristiti agenta za kupovinu ili agenta za nabavku za pravljenje kupovina na Sajtu.
 • Praviti bilo kakvu neovlašćenu upotrebu Sajta, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e-pošte korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene pošte, ili kreiranje korisničkih naloga automatizovanim sredstvima ili pod lažnim pretstavkama.
 • Koristiti Sajt kao deo bilo kakvog napora da se takmičite sa nama ili na drugi način koristiti Sajt i/ili Sadržaj za bilo koji poduhvat za generisanje prihoda ili komercijalno preduzeće.

Kršenje Intelektualne Svojine

Poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Naša politika je da odgovorimo na svaku tvrdnju da je Sadržaj postavljen na Servisu prekršio autorsko pravo ili drugo kršenje intelektualne svojine bilo koje osobe.

Ako ste vlasnik autorskih prava, ili ovlašćeni u ime jednog, i verujete da je autorsko delo kopirano na način koji predstavlja kršenje autorskih prava koje se odvija putem Servisa, morate dostaviti Vašu primedbu pismeno našem agentu za autorska prava putem email-a (pogledajte https://www.novagodina.rs/i/kontakt) i uključiti u Vašu primedbu detaljan opis navodnog kršenja.

Možete biti odgovorni za štetu (uključujući troškove i advokatske honorare) za netačno predstavljanje da bilo koji Sadržaj krši Vaša autorska prava.

DMCA Obaveštenje i DMCA Procedura za Tvrdnje o Kršenju Autorskih Prava

Možete da pošaljete obaveštenje u skladu sa Milenijumskim zakonom o zaštiti digitalnih autorskih prava (DMCA) tako što ćete našem Agentu za autorska prava dostaviti sledeće informacije u pisanoj formi (pogledajte 17 U.S.C 512 (c) (3) za više detalja):
 • Elektronski ili fizički potpis osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika interesa autorskog prava.
 • Opis autorskog dela za koje tvrdite da je povređeno, uključujući URL (tj. adresu veb stranice) na kojoj se nalazi autorsko delo ili kopija autorskog dela.
 • Identifikacija URL-a ili druge specifične lokacije na Servisu na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da krši prava.
 • Vaša adresa, telefonski broj i e-mail adresa.
 • Izjava koju dajete, da verujete u dobroj veri da osporavana upotreba nije odobrena od strane vlasnika autorskog prava, njegovog agenta ili zakona.
 • Izjava koju dajete, pod kaznom krivokletstva, da su gore navedene informacije u Vašem obaveštenju tačne i da ste vlasnik autorskog prava ili ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskog prava.

Možete kontaktirati našeg agenta za autorska prava putem e-maila (vidite https://www.novagodina.rs/i/kontakt). Po prijemu obaveštenja, Kompanija će preduzeti bilo koju akciju koju smatra prikladnom, uključujući uklanjanje osporenog sadržaja sa Servisa.

Izjave Korisnika

Koristeći Sajt, izjavljujete i garantujete da:
 • Imate pravnu sposobnost i slažete se da ćete se pridržavati ovih Uslova Korišćenja
 • Niste maloletni u nadležnosti u kojoj živite
 • Nećete pristupiti Sajtu putem automatizovanih ili ne-ljudskih sredstava, bilo putem bota, skripta, ili na neki drugi način
 • Nećete koristiti Sajt za bilo koju nezakonitu ili neautorizovanu svrhu
 • Vaše korišćenje Sajta neće prekršiti nijedan važeći zakon ili regulativu
Ako pružite bilo koju informaciju koja je netačna, neprecizna, neažurirana ili nepotpuna, imamo pravo da suspendujemo ili prekinemo vaš nalog i odbijemo bilo koju trenutnu ili buduću upotrebu Sajta (ili bilo kog njegovog dela).

Nalozi Korisnika

Kada kreirate nalog kod Nas, morate nam pružiti informacije koje su tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Neuspeh u tome predstavlja kršenje Uslova, što može rezultirati trenutnim prekidom vašeg naloga na Našoj Usluzi.

Odgovorni ste za zaštitu lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili akcije pod vašom lozinkom, bez obzira da li je vaša lozinka sa Našom Uslugom ili Uslugom Treće Strane za Društvene Medije.

Slažete se da nećete otkrivati svoju lozinku bilo kojoj trećoj strani. Morate nas odmah obavestiti ukoliko postanete svesni bilo kakvog kršenja sigurnosti ili neautorizovane upotrebe vašeg naloga.

Ne možete koristiti kao korisničko ime ime druge osobe ili entiteta ili koje nije zakonito dostupno za upotrebu, ime ili zaštitni znak koji je predmet bilo kojih prava druge osobe ili entiteta osim vas bez odgovarajuće dozvole, ili ime koje je na neki drugi način uvredljivo, vulgarno ili nepristojno.

Vaša Povratna Informacija za Nas

Dodeljujete sva prava, vlasništvo i interesovanje za bilo kakvu Povratnu informaciju koju pružate Kompaniji. Ako iz bilo kog razloga takva dodela nije efikasna, slažete se da dajete Kompaniji neekskluzivno, trajno, nepovratno, bez naknade, globalno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, objavljivanje, pod-licenciranje, distribuciju, modifikaciju, i eksploataciju takve Povratne informacije bez ograničenja.

Raskid

Možemo odmah raskinuti ili suspendovati vaš Nalog, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja, ako prekršite ove Uslove i odredbe.

Po raskidu, vaše pravo da koristite Uslugu će odmah prestati. Ako želite da raskinete svoj Nalog, jednostavno možete prestati koristiti Uslugu.Vaše Pravo na Postavljanje Sadržaja

Naša Usluga vam omogućava da postavite Sadržaj. Odgovorni ste za Sadržaj koji postavljate na Uslugu, uključujući njegovu legalnost, pouzdanost i prikladnost.

Postavljanjem Sadržaja na Uslugu, dajete Nam pravo i licencu za korišćenje, modifikovanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, reprodukciju i distribuciju takvog Sadržaja na i kroz Uslugu. Zadržavate bilo koja i sva vaša prava na bilo koji Sadržaj koji pošaljete, postavite ili prikažete na ili kroz Uslugu i odgovorni ste za zaštitu tih prava. Slažete se da ova licenca uključuje pravo za Nas da učinimo vaš Sadržaj dostupnim drugim korisnicima Usluge, koji takođe mogu koristiti vaš Sadržaj podložno ovim Uslovima.

Izjavljujete i garantujete da: (i) Sadržaj je vaš (vi ste vlasnik) ili imate pravo da ga koristite i dodelite Nam prava i licencu kako je predviđeno ovim Uslovima, i (ii) postavljanje vašeg Sadržaja na ili kroz Uslugu ne krši prava na privatnost, prava na publicitet, autorska prava, prava ugovora, ili bilo koja druga prava bilo koje osobe.

Ograničenja za Postavljeni Sadržaj

Kompanija nije odgovorna za sadržaj korisnika Usluge. Izričito razumete i slažete se da ste isključivo odgovorni za Sadržaj i za svu aktivnost koja se odvija pod vašim nalogom, bilo da je to učinjeno od strane vas ili bilo koje treće osobe koja koristi vaš nalog.

Ne smete prenositi bilo koji Sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv, uznemirujući, namenjen da izazove gađenje, preteći, klevetnički, difamatorni, opsceni, ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv. Primeri takvog neprihvatljivog Sadržaja uključuju, ali nisu ograničeni na, sledeće:
 • Nezakonit ili promoviše nezakonitu aktivnost.
 • Klevetnički, diskriminatorni, ili zlonamerni sadržaj, uključujući reference ili komentare o religiji, rasi, seksualnoj orijentaciji, polu, nacionalnom/etničkom poreklu, ili drugim ciljanim grupama.
 • Spam, mašinski ili nasumično generisano, predstavlja neovlašćeno ili neželjeno oglašavanje, lančane poruke, bilo koji drugi oblik neovlašćene solitacije, ili bilo koji oblik lutrije ili kockanja.
 • Sadrži ili instalira bilo koje viruse, crve, zlonamerni softver, trojanske konje, ili drugi sadržaj koji je dizajniran ili namenjen da poremeti, ošteti, ili ograniči funkcionisanje bilo kog softvera, hardvera, ili telekomunikacione opreme ili da ošteti ili dobije neovlašćeni pristup bilo kojim podacima ili drugim informacijama treće osobe.
 • Krši bilo koja vlasnička prava bilo koje strane, uključujući patent, zaštitni znak, tajnu trgovine, autorska prava, pravo na publicitet, ili druga prava.
 • Imitira bilo koju osobu ili entitet, uključujući Kompaniju i njene zaposlene ili predstavnike.
 • Krši privatnost bilo koje treće osobe.
 • Lažne informacije i karakteristike.

Kompanija zadržava pravo, ali ne i obavezu, da po svom sopstvenom nahođenju odredi da li bilo koji Sadržaj odgovara ovim Uslovima i odbije ili ukloni takav Sadržaj. Kompanija dalje zadržava pravo da formatira i uređuje i menja način na koji se bilo koji Sadržaj prikazuje. Kompanija takođe može ograničiti ili oduzeti pravo na korišćenje Usluge ako postavljate takav neprihvatljiv Sadržaj. Pošto Kompanija ne može kontrolisati sav sadržaj koji postavljaju korisnici i/ili treće strane na Uslugu, slažete se da koristite Uslugu na sopstveni rizik. Razumete da korišćenjem Usluge, možete biti izloženi sadržaju koji možete smatrati uvredljivim, nepristojnim, netačnim, ili neprihvatljivim, i slažete se da Kompanija pod nikakvim okolnostima neće biti odgovorna na bilo koji način za bilo koji sadržaj, uključujući bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat vašeg korišćenja bilo kojeg sadržaja.

Bezbednosne Kopije Sadržaja

Iako se redovno vrše bezbednosne kopije Sadržaja, Kompanija ne garantuje da neće doći do gubitka ili oštećenja podataka.

Korumpirane ili nevažeće tačke bezbednosnih kopija mogu biti uzrokovane, bez ograničenja, Sadržajem koji je oštećen pre nego što je napravljena bezbednosna kopija ili koji se menja tokom vremena dok se izvršava bezbednosna kopija.

Kompanija će pružiti podršku i pokušati da reši sve poznate ili otkrivene probleme koji mogu uticati na bezbednosne kopije Sadržaja. Međutim, priznajete da Kompanija nema odgovornost u vezi sa integritetom Sadržaja ili neuspehom da uspešno obnovi Sadržaj u upotrebljivo stanje.

Slažete se da održavate potpunu i tačnu kopiju bilo kojeg Sadržaja na lokaciji nezavisnoj od Usluge.Naručivanje Proizvoda

Naručivanjem Proizvoda preko Usluge, garantujete da ste pravno sposobni za sklapanje obavezujućih ugovora.

Vaši Podaci

Ako želite da naručite Proizvode dostupne na Usluzi, može se tražiti da dostavite određene informacije relevantne za Vašu narudžbinu uključujući, bez ograničenja, Vaše ime, Vašu email adresu, Vaš broj telefona, broj Vaše kreditne kartice, datum isteka Vaše kreditne kartice, Vašu adresu za naplatu i Vaše informacije za isporuku.

Izjavljujete i garantujete da: (i) imate pravno pravo da koristite bilo koju kreditnu ili debitnu karticu (e) ili druge metode plaćanja u vezi sa bilo kojom Narudžbinom; i da (ii) informacije koje nam dostavljate su tačne, korektne i potpune.

Davanjem takvih informacija, dajete nam pravo da te informacije dostavimo trećim stranama za obradu plaćanja u svrhu omogućavanja izvršenja Vaše Narudžbine.

Otkazivanje Narudžbine

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu Narudžbinu u bilo kom trenutku iz određenih razloga uključujući ali ne ograničavajući se na:
 • Dostupnost Proizvoda
 • Greške u opisu ili cenama Proizvoda
 • Greške u Vašoj Narudžbini
Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu Narudžbinu ako se sumnja na prevaru ili neautorizovanu ili ilegalnu transakciju.

Vaša Prava na Otkazivanje Narudžbine

Svaki Proizvod koji kupujete može biti vraćen ili refundiran samo u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

Povraćaj Novca

Ako kupite Proizvod, a iz nekog razloga odlučite da želite povraćaj novca, imate 7 dana da zatražite refundaciju. Ako zatražite povraćaj novca u roku od 7 dana od datuma kupovine, novagodina.rs će vam dati puni povraćaj iznosa vaše kupovine.

Ako ne zatražite povraćaj novca u roku za povraćaj od 7 dana, gubite ovu mogućnost i nećete biti kvalifikovani za povraćaj novca.

Dostupnost, Greške i Netačnosti

Konstantno ažuriramo našu ponudu Proizvoda na Usluzi. Proizvodi dostupni na našoj Usluzi mogu biti pogrešno označeni, netačno opisani ili nedostupni, a mi možemo doživeti kašnjenja u ažuriranju informacija o našim Proizvodima na Usluzi i u našem oglašavanju na drugim veb sajtovima.

Ne možemo i ne garantujemo tačnost ili potpunost bilo koje informacije, uključujući cene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo da promenimo ili ažuriramo informacije i ispravimo greške, netačnosti ili propuste u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Politika Cena

Kompanija zadržava pravo da revidira svoje cene u bilo kom trenutku pre prihvatanja Narudžbine.

Cene koje su navedene mogu biti revidirane od strane Kompanije nakon prihvatanja Narudžbine u slučaju bilo kojeg događaja koji utiče na isporuku izazvanog državnom akcijom, promenom carinskih dužnosti, povećanim troškovima transporta, višim troškovima deviznog kursa i bilo kojim drugim pitanjem izvan kontrole Kompanije. U tom slučaju, imaćete pravo da otkažete Vašu Narudžbinu.

Plaćanja

Plaćanje se može izvršiti kroz različite metode plaćanja koje imamo na raspolaganju, kao što su Visa, MasterCard, American Express kartice ili online metode plaćanja (PayPal, na primer).

Platne kartice (kreditne kartice ili debitne kartice) podležu proverama validnosti i autorizaciji od strane Vašeg izdavača kartice. Ako ne dobijemo potrebnu autorizaciju, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili nedostavljanje Vaše Narudžbine.

Promocije

Svaka Promocija dostupna kroz Uslugu može biti regulisana pravilima koja su odvojena od ovih Uslova.

Ako učestvujete u bilo kakvim Promocijama, molimo Vas da pregledate primenljiva pravila kao i našu politiku privatnosti. Ako pravila za Promociju konfliktuju sa ovim Uslovima, primenjivaće se pravila Promocije.Važeći Zakon

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, će regulisati ove Uslove i Vašu upotrebu Usluge. Vaša upotreba Aplikacije može takođe biti predmet drugih lokalnih, državnih, nacionalnih ili međunarodnih zakona.

Rešavanje Sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor oko Usluge, pristajete prvo da pokušate da rešite spor neformalno kontaktirajući Kompaniju.

Za korisnike iz Evropske Unije (EU)

Ako ste potrošač iz Evropske Unije, imaćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj ste stanovnik.

Usaglašenost sa Zakonima Sjedinjenih Američkih Država

Izjavljujete i garantujete da (i) se ne nalazite u zemlji koja je predmet embarga vlade Sjedinjenih Američkih Država, ili koja je označena od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država kao "zemlja koja podržava terorizam", i (ii) niste navedeni na bilo kojoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zabranjenih ili ograničenih strana.

Poništivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neprovedivom ili nevažećom, takva odredba će biti promenjena i tumačena da bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu, a ostale odredbe će nastaviti da važe u punoj snazi i efektu.

Odricanje

Izuzimajući kako je ovde predviđeno, neuspeh u ostvarivanju prava ili zahtevanja za izvršenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na sposobnost strane da ostvari takvo pravo ili zahteva takvo izvršenje u bilo koje vreme nakon toga, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od bilo kojeg sledećeg kršenja.

Tumačenje Prevoda

Ovi Uslovi i odredbe mogu biti prevedeni ako smo ih učinili dostupnim za Vas na našoj Usluzi.
Slažete se da će u slučaju spora preovladati originalni engleski tekst.Izmene ovih Uslova i odredbi

Mi možemo ažurirati naše Uslove i odredbe s vremena na vreme. Obavestićemo Vas putem e-pošte i/ili uočljivog obaveštenja na našoj Usluzi, pre nego što promena postane efektivna i ažurirati datum "Pregledano/Ažurirano" na vrhu ovih Uslova i odredbi.
Savetujemo Vam da periodično pregledate ove Uslove i odredbe za bilo kakve izmene. Izmene ovih Uslova i odredbi postaju efektivne kada se objave na ovoj stranici.
Ažurirano: Dec 6, 2023
Podeli